Oxford Research selvitti yhdessä Siirtolaisuusinstituutin ja Kuntoutussäätiön asiantuntijoiden kanssa, minkälaisia täydentäviä väyliä on käytössä eri maissa ja miten väylät toimivat käytännössä.  

Täydentävillä väylillä tarkoitetaan ohjelmia, joiden kautta kansainvälistä suojelua tarvitsevat ihmiset voivat saapua maahan laillisesti ja turvallisesti. Täydentävät väylät voivat tukea kiintiöpakolaisjärjestelmää mutta eivät korvaa sitä.

– Täydentävät väylät ovat uusi mutta nopeasti kasvava ilmiö. Monet tahot ovat kiinnostuneita täydentävistä väylistä, sillä väylät ovat yksi keino helpottaa pakolaistilannetta ja tarjota turvallisia reittejä suojelua tarvitseville ihmisille. Tekemämme selvitys on tärkeä, koska siinä kuvataan, miten nämä väylät toimivat käytännössä. Tutkimus toimii siten hyvänä pohjana keskustelulle”, kertoo tutkimukseen osallistunut Amanda Kinnunen Oxford Researchista.

Raportti keskittyy työ- ja opiskeluperusteisiin väyliin

Sisäministeriön aloitteesta laaditussa raportissa painotetaan erityisesti työ- ja opiskeluperusteisia väyliä. Työhön ja opiskeluun perustuvat täydentävät väylät ovat käytännössä rekrytointikanavia ja apurahaohjelmia, jotka on luotu suojelua tarvitseville henkilöille. Toistaiseksi opintoperustaisia väyliä on enemmän kuin työmarkkinoihin liittyviä väyliä.

Erityisesti opiskeluperustaisten väylien määrä kasvaa nopeasti, mutta niiden kapasiteetti on rajallinen ja useat ohjelmista on pilotoitu vasta muutama vuosi sitten. Väylillä on kuitenkin mahdollisuus vastata sekä suojelua tarvitsevien ihmisten, että vastaanottavien yhteisöjen ja työmarkkinoiden tarpeisiin.

Selvitys osoittaa, että korkea-asteen oppilaitoksilla ja kolmannen sektorin organisaatioilla on keskeinen rooli täydentäviä väyliä perustettaessa ja myös rahoituksen osalta.

”Oli mielenkiintoista huomata, miten suuri rooli kolmannella sektorilla on sekä täydentävien polkujen luomisessa että toteuttamisessa. On mielenkiintoista nähdä, miten täydentävät väylät kehittyvät tulevaisuudessa”, Amanda Kinnunen sanoo.

Täydentävät väylät tarjoavat monia mahdollisuuksia

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on korostanut täydentävien väylien merkitystä pakolaistilanteen helpottamiseksi. Koska työvoiman tarve on lisääntynyt ja väestö ikääntyy monissa kehittyneissä maissa, kiinnostus täydentävien polkujen kehittämiseen on entisestään lisääntynyt. Raportti syventää ja laajentaa ymmärrystä täydentävien väylien luonteesta ja roolista maahanmuuttopolitiikassa.

Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin pääasiassa maahanmuuttokysymyksiä käsittelevien kansainvälisten asiantuntijaorganisaatioiden edustajien ja eri maissa yksittäisten työ- tai opiskeluohjelmien parissa työskentelevien asiantuntijoiden haastatteluja. Lisäksi järjestettiin asiantuntijapaneeli ja webinaari, joissa keskusteltiin täydentävistä väylistä.

Raportti on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportti on kirjoitettu englanniksi ja se on ladattavissa julkaisuarkisto Valton kautta.

Ota yhteyttä Amanda Kinnuseen osoitteessa amanda.kunnunen@oxfordresearch.se, mikäli haluat lisätietoja raportista.