Oxford Research osallistui Pohjoismaiseen tutkimukseen, jossa selvitettiin standardien taloudellisia vaikutuksia. Makroekonomisen mallinnuksen perusteella standardointi on ollut merkittävä tekijä talouskasvun takana tutkimuksessa tarkastellun 40 vuoden jakson aikana.

Pohjoismaista tutkimusryhmää johti norjalainen Menon Economics. Oxford Researchin maatoimistojen lisäksi ryhmään kuului myös Islannin yliopiston Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen kanssa. Hankkeessa tarkasteltiin standardien taloudellista vaikutusta viidessä Pohjoismaassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa.

Tutkimuksessa käytettiin kahta toisiaan täydentävää metodia. Makroekonomisessa mallinnuksessa tehtiin ekonometrinen tuottavuusarvio kaikissa viidessä vertailumaassa vuosina 1976–2014. Yritystasolla tehtiin kattava kysely 1 179 Pohjoismaiselle yritykselle, joilla on kokemuksia standardien käyttämisestä. Kyselyn tuloksia täydennettiin tekemällä haastatteluita standardien vaikutuksista kahdeksalla eri sektorilla toimivissa yrityksissä.

Makroekonomisen mallinnuksen perusteella standardointi on parantanut työn tuottavuutta kaikissa Pohjoismaissa.  Standardointi on ollut tekijänä arviolta 39 prosentissa työn tuottavuuden kasvusta ja 28 prosentissa bruttokansantuotteen kasvusta tarkastellun ajanjakson aikana. Löydökset ovat vaikuttavia, mutta niiden tulkinnassa tulee olla maltillinen. Yritystason tarkastelussa selvisi, että valtaosa kyselyyn vastanneista yrityksistä (87 prosenttia) katsoo standardoinnin olevan tärkeä osa niiden tulevia liiketoimintasuunnitelmia. Tämä tukee hypoteesia, että standardit ovat tärkeä tekijä modernissa talousjärjestelmässä.

Yhteenvetona raportissa todetaan, että standardointi on parantanut taloudellista tuottavuutta ja käyttäjäkokemuksia sekä edistänyt turvallisempien ja ympäristöystävällisempien työolosuhteiden syntymistä. Keskeinen syy standardien ja tuottavuuden kasvun tiiviiseen historialliseen yhteyteen on se, että tyypillisesti standardit kohdistuvat tiettyihin toistuviin ongelmiin. Kun teknologian kehityksen myötä syntyy uusia innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, syntyy myös uusia toistuvia ongelmia. Niinpä onkin syytä olettaa, että standardien merkitys ja markkinoita koordinoiva vaikutus vain kasvaa jatkossa.

Koko englanninkielisen raportin voi ladata klikkaamalla alla olevaa kuvaa: