Suomen tulevaan ilmasto- ja energiastrategiaan ehdotetut toimenpiteet lisäävät työllisyyttä miesvaltaisilla aloilla. Naisvaltaiset palvelualat sen sijaan kärsivät. Strategiaan ehdotetut toimenpiteet myös korostavat hyvätuloisten miesten osallisuutta ilmastotoimissa. Oxford Research johti tutkimusryhmää, joka toteutti ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutusten arvioinnin työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Ilmasto- ja energiastrategia on Suomen ilmastopolitiikan kulmakivi. Loppuvuodesta 2021 valmistuva strategia linjaa politiikkatoimenpiteet, joilla saavutetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen asettama kunnianhimoinen tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Arvioinnissa oli mukana yhteensä 101alustavaa politiikkatoimenpide-ehdotusta. Jaoimme toimenpiteet kymmeneen eri kategoriaan ja tarkastelimme niiden vaikutusta kategorioittain. Tämän jälkeen toimenpiteiden ihmisvaikutuksia ja vaikutusten sukupuolittuneisuutta tarkasteltiin kuudella eri talouden sektorilla.

Energiantuotanto, rakentaminen, liikenne, teollisuus ja metsätalous ovat miesvaltaisia aloja. Ehdotetut politiikkatoimenpiteet vaikuttavat suoraan näiden alojen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja työllisyyteen. Varsinkin fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä miesvaltaisia työtehtäviä häviää, mutta politiikkatoimenpiteiden kokonaisvaikutus näillä aloilla on positiivinen.

Ehdotetut politiikkatoimenpiteet sen sijaan vaikuttavat negatiivisesti palvelusektorin naisvaltaisiin aloihin, kuten kuluttajapalveluihin, matkailu- ja ravintolapalveluihin sekä kaupan alaan. Palvelualojen kasvun hidastuminen lisää sukupuolisegregaation purkamisen merkitystä. Naisten kouluttautuminen politiikkatoimenpiteistä hyötyville aloille ja myös palvelualan sisällä energiaan liittyviin tehtäviin tulisi nostaa tavoitteeksi myös ilmasto- ja energiastrategiassa.

Ehdotetut politiikkatoimenpiteet korostavat enemmän miesten osallisuutta ilmastopolitiikassa, sillä ne suuntautuvat pääasiassa miesvaltaisille aloille, vaikuttavat miesten kulutustottumuksiin ja sisältävät miehiä kiinnostavia teknisiä ratkaisuja. Yksi arvioinnin merkittävimmistä havainnoista onkin, että teknisten ratkaisujen rinnalla tulisi korostaa toimenpiteitä, jotka lisäävät naisten osallisuutta ilmastopolitiikassa. Tämä voisi johtaa suurempiin päästövähennyksiin.

Tutkimusryhmään kuuluivat Oxford Researchin lisäksi Equality Research Helsinki sekä Gaia Consulting.

Koko arviointiraportti on ladattavissa sivuiltamme tästä linkistä.

Kuva: Karsten Würth on Unsplash