Kuntakentän tulot ja menot ovat kasvaneet voimakkaasti. Kuntatalous on ollut vuosikatteella mitattuna tasapainossa, mutta suuri osa kunnista on joutunut rahoittamaan menojaan lainanotolla. Suuri kuva on sama riippumatta siitä, tarkastellaanko sitä koko maan tasolla, kokoluokittain vai alueittain. Kuntien rahoitusperiaatteen arviointimenetelmää tulisi täsmentää, jotta voidaan varmistaa, että kunnilla on jatkossakin taloudelliset mahdollisuudet suorituta niille osoitetuista tehtävistä.

Oxford Research selvitti kuntien rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointimenetelmien toimivuutta ja kehitystarpeita Tempo Lecon Oy:n johtamassa hankkeessa, joka toteutettiin osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa. Tuotimme hankkeeseen vertailutietoa kuntien rahoituksesta ja sen arvioinnista muissa Pohjoismaissa.

Rahoitusperiaate tarkoittaa, että annettaessa kunnille tehtäviä tulee samalla turvata, että kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet taloudellisesti suoriutua näiden tehtävien hoitamisesta. Sen tulee toteutua sekä valtakunnallisella tasolla että yksittäisen kunnan tasolla. Rahoitusperiaate näyttääkin pääosin toteutuneen vuosina 2002–2018, kuitenkin sillä varaumalla, että investointimenoja ei ole tutkimuksessa kyetty yhdistämään kunnille lainsäädännössä annettuihin tehtäviin.

Selvityksessä ehdotetaan, että rahoitusperiaatteen määritelmää taloudellisessa tarkastelussa täsmennetään ja nykyään käytössä olevaa arviointimallia täsmennetään niin, että rahoitusperiaate jaetaan käsitteellisesti kahteen osaan: a) nykyisten tehtävien kustannuksiin sekä b) kunnille osoitettavien uusien tehtävien tai poistettavien tehtävien kustannuksiin.

Uusien lainsäädännössä säädettävien tehtävien tai tehtävämuutosten osalta lähtökohtana selvityksessä esitetään, että lähtökohta on 100-prosenttinen valtion rahoitus (tai rahoituksen muutos). Lisäksi selvityksessä todetaan, että ainakin merkittävimpien tehtävämuutosten kohdalla voisi olla hyödyllistä teettää arvio muutoksen taloudellisista vaikutuksista riippumattomalla ulkopuolisella taholla sen lisäksi, että kustannuksia arvioidaan lainvalmistelun yhteydessä.

Raportti on ladattivssa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminna sivuilla tai klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

 

Kuva: Jonathan Brinkhorst on Unsplash