Oxford Research oli mukana Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -hankkeessa, jossa tuotettiin tietoa maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkujen systematisoimista ja kehittämistä varten. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa, joka tukee maahanmuuttajien työllistymisasteen nostoa ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Aineisto osoittaa, että maahanmuuttajien kotoutumiskoulusta järjestetään eri tavoilla eri alueilla mutta koulutus koetaan toimivaksi. Osaamisen tunnistaminen on Suomessa pirstaloitunutta. Alueiden välillä on suuria eroja – osaamisen tunnistaminen sujuu paremmin alueilla, joilla on osaamiskeskus. Suuria haasteita ovat myös tiedon kulkuun ja vastuiden jakautumiseen liittyvät kysymykset. Maahanmuuttajien käyttämien julkisten palvelupolkujen tarkastelu osoittaa, että eri asiakasryhmien tarpeiden (esim. korkeasti koulutetut, työvoiman ulkopuolella olevat, nopeasti työhön pyrkivät) välillä on suuria eroja, joita ei tämänhetkisessä palvelujärjestelmässä oteta huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Alueiden välillä on suuria eroja mikä aiheuttaa eriarvoisuutta.

Hanke koostui kolmesta osasta: 1) tämänhetkisten koulutus-ja työllisyyspolkujen kartoitus; 2) maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen mallit ja kehitysehdotukset; 3) maahanmuuttajien käyttämien julkisten palvelujen palvelupolkujen ja niiden uudistustarpeiden tarkastelu. Hankkeessa annettiin myös suosituksia, joiden avulla maahanmuuttajien kouluttautumista ja työllistämistä voitaisiin sujuvoittaa.

Tiedokeruumenetelminä käytettiin kirjallisuuskatsausta, rekisteritutkimusta, kyselyä, asiantuntija-fokusryhmä- ja tapaustutkimushaastatteluja, maakunnallista sekä kansainvälistä vertailua, avointa arviointia sekä työpajatyöskentelyä.

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -hanke toteutettiin osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa. Hankkeesta vastasi Kuntoutussäätiö. Hanketoteuttajia olivat Oxford Researchin ja Kuntoutussäätiön lisäksi Helsingin yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti sekä Demos Helsinki.

Selvityksen loppuraportti on luettavissa valtioneuvoston selvitys-ja tutkimustoiminnan Tietokäyttöön.fi sivustolla. Hankkeen yhteydessä julkaistiin myös erillinen Ruotsia koskeva raportti, joka löytyy kotisvuiltamme.