Suomella on mahdollisuus olla MyData-periaatteiden hyödyntämisen edelläkävijämaa. Ihmiskeskeisen tiedonhallinnan monipuolinen mahdollistaminen vaatii panostuksia julkishallinnolta, mutta avaa samalla mahdollisuuksia ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja luoda uutta liiketoimintaa ennennäkemättömillä tavoilla.

Oxford Resarch osallistui Open Knolwedge Finlandin vetämään MyDatan vaikutukset julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaan -hankkeeseen, joka toteutettiin osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa. Hankkeen loppuraportissa MyData muutosvoimana: Julkishallinnon henkilötiedon ihmiskeskeisen hyödyntämisen mallit ja vaikutukset käsitellään paitsi MyData-periaatteita ja niiden toteuttamista, myös ihmiskeskeisen tiedonhallinnan taloudellisia vaikutuksia ja rahoitusmalleja.

MyData-periaatteet kuvaavat ajatusta, että ihmisillä on määräysvaltaa heitä koskevaan tietoon. Niihin liittyy toimintamalli, jossa ihmisille tarjotaan käytännön keinoja hallita omien tietojensa käyttöä ja jakaa tietojaan eri palveluihin antamiensa lupien perusteella. Tällaiset keinot hyödyntää tietoa voisivat pienentää uusien palveluiden kehityskustannuksia ja tukea nopeiden kokeilujen tekemistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Samalla ne vahvistaisivat julkisten palveluiden ymmärrettävyyttä ja yksilöiden oikeuksia omaan tietoonsa.

Julkishallinnolle MyDatasta syntyy paitsi operatiivisia ja investointikustannuksia, myös tulonmenetyksiä, kun nykyisin maksullisia tietopalveluita tulisi muuttaa osin maksuttomiksi. Tällä hetkellä vertailuun valitut Väestörekisterikeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Maanmittauslaitos ja Patentti- ja rekisterihallitus saavat markkinasuoritteisia tuloja yhteensä yli 27 miljoonaa euroa.

Selvityksessä lähdetään siitä, että omien tietojen hakeminen henkilölle on maksutonta, mutta muilta osin käydään läpi erilaisia ansaintamalleja. Yksi vaihtoehto on, että yksityiset palveluntarjoajat maksaisivat tiedon hauista joissakin tapauksissa. Itse tiedon haun tuotteistamisen lisäksi viranomaisten on myös mahdollista myydä tiedon käyttämiseen liittyviä tukipalveluita.

Lisäksi raportissa kuvataan MyData-periaatteiden soveltamisen vaikutuksia julkishallintoon ja muihin sidosryhmiin kolmen tapaustutkimuksen, väestötietojärjestelmän, terveydenhuollon ja liikenteen, kautta. kautta. Tiedon parempi saatavuus mahdollistaa yksilöityjä palveluita ja uudenlaisia sovelluksia muun muassa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon saralla. Samalla ne vahvistaisivat julkisten palveluiden ymmärrettävyyttä ja yksilöiden oikeuksia omaan tietoonsa.

Raportti on ladattavissa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan sivuilta.