Tiedekustantajien avoimuuden arviointiin uusia kriteereitä

Oxford Research toteutti Open Knowledge Finlandin kanssa yhteistyössä selvityksen suurten tiedekustantajien avoimuudesta. Tutkimuksen tilaaja oli opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus – hanke, jonka puitteissa on viime vuosina edistetty suomalaisen tiedekentän avoimuutta koskevia periaatteita ja käytäntöjä.

Tutkimustiedon avoin saatavuus ja tutkimuksen läpinäkyvyys ovat tieteellisen prosessin kulmakiviä, ja tieteen avoimuuden tukeminen on keskeinen tavoite niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä tiedelinjauksissa. Juuri julkaistussa selvityksessä kehitettiin systemaattiset kriteerit kustantajien avoimuuden vertailuun. Tiedekentän suuret kustantajat voivat toiminnallaan vaikuttaa voimakkaasti tutkimustiedon avoimeen saatavuuteen joko sitä edistävästi tai haittaavasti, mutta käytännöt ja linjaukset vaihtelevat merkittävästi kustantajien välillä. Tämä tekee eri kustantajien vertailusta hankalaa esimerkiksi tutkijoille tai rahoittajille, jotka kaipaisivat tietoja esimerkiksi avoimen julkaisemisen hinnasta tai lisensseistä.

Selvityksessä kerättiin tietoa suurten tiedekustantajien verkkosivuilta. Avoimen julkaisemisen avaintekijöiksi valittiin seitsemän kohtaa, joiden suhteen kustantajien käytäntöjä ja linjauksia arvioitiin: Kustantajia arvioitiin mittaamalla avoimen julkaisemisen osuutta ja hintaa, lisenssiehtoja; rinnakkaistallennukseen, avoimiin viittauksiin ja tiedonlouhintaan osoitettua tukea, sekä avoimuuden arvioinnin kannalta oleellisten tietojen saatavuutta. Lähes kaikilla arvioiduilla osa-alueilla havaittiin puutteita kustantajasta riippuen. Selvitys auttaa tunnistamaan avoimuuden kannalta tärkeitä kehityskohteita kaikkien kustantajien toiminnassa.

Lisäksi satunnaisotannalla valikoiduista lehdistä tarkistettiin avoimen julkaisemisen hinta, käytetyt lisenssit, tieteenala ja vaikuttavuuden mittarit, joiden avulla arvoitiin sitä, miten kustantaja painottaa avointen lehtien hintoja suhteessa niiden arvioituun vaikuttavuuteen. Otannan perusteella näyttäisi siltä, että merkittävimmissä julkaisuissa hintataso on myös keskimäärin korkeampi, mutta havainnon vahvistaminen vaatisi jatkotutkimuksia. Arviointia vaikeuttivat hinnoittelun kirjavuus ja läpinäkyvyyden puute. Suurten tiedekustantajien käytännöt myös vaihtelevat lehtikohtaisesti ja aloittain esimerkiksi avointen lisenssien ja hinnan osalta. Myös tähän tulisi kiinnittää huomiota tulevissa selvityksissä.

Raportti “Opening academic publishing” on ladattavissa osoitteesta http://avointiede.fi/keskeiset-julkaisut tai suoraan tästä linkistä.