Yhteiskunnallisen päätöksenteon perustuminen tutkittuun tietoon auttaa vähentämään virhepäätöksiä. Lisäksi vahva tutkimuspohja ja jaettu ymmärrys päätöksen taustalla olevista teidoista vähentävät päätöksenteon ristiriitoja ja vastakkainasetteluja.

 

Oxford Research oli mukana osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa toteutettavassa Yhtäköyttä-hankkeessa (Yhteiset tietokäytännöt tutkimuksessa ja päätöksenteossa), jossa selvitettiin sitä, miten tuetaan kokonaisvaltaista tietopohjaista päätöksentekoa ja hyödynnetään paremmin seuranta-, tieto-, arviointi- ja tutkimusaineistoja.

Tavoitteena ei kuitenkaan ollut vain tuottaa yksittäistä teknistä ratkaisua vaan miettiä tietojärjestelmien, toimintamallien ja eri toimijoiden roolien muodostamaa tehokasta kokonaisuutta, johdonmukaista menetelmää. Hankkeessa lähtökohtana olivat avoimen hallinnon ja avoimen tiedon periaatteet, koska avoimeen ympäristöön kehitettyjen ratkaisujen ajateltiin toimivan myös suljetussa ympäristössä, mutta suljetut ratkaisut eivät mahdollista avoimia käytäntöjä.

Hankkeessa tehtiin kirjallisuuskatsaus, haastateltiin kymmeniä hallinnon ja tutkimuksen asiantuntijoita ja toteutettiin useita maahanmuuttoon liittyviä kokeiluja, joilla kerättiin kokemuksia uusista käytännöistä valtioneuvostolta. Hankkeessa täsmennettiin tietotyötä painottavia periaatteita ja avoimen päätöksentekokäytännön sisältöä. Käytännön ratkaisuna avoimuuden tarpeisiin ja haasteisiin tunnistettiin laadullinen avoimuus.

Loppuraportissa annetaan myös useita suosituksia, joista keskeisin on jaetun ymmärryksen tavoittelu päätöksenteossa. Siinä pyritään avoimella osallistumisella kaikkien osapuolten näkemysten, arvojen ja käsitysten kuuntelemiseen, ymmärtämiseen ja kirjaamiseen. Tämä edellyttää useita, osittain tieteestä tuttuja periaatteita kuten avoimuutta, kritiikkiä, asiaperustaisuutta ja internetissä olevia pysyviä, päivittyviä aihesivuja. Tutkimustiedon kuuluvuus päätöksenteossa paranee paradoksaalisesti parantamalla myös ei-tieteellisen tiedon kuuntelemista ja analyysiä. Onnistuminen vaatii avoimen verkkotyötilan kehittämistä, johon yhdistetään useita tietotyön ja päätösvalmistelun toiminnallisuuksia.

Vaikka suositukset on kohdennettu ennenkaikkea valitoneuvoston toimintaan, niitä voivat soveltaa kaikki sekä päätöksenteon että tiedon tuottamisen ja välittämisen laajalla kentällä hääräävät toimijat. Myös Oxford Research pyrkii toiminnassaan ja hankkeissaan edistämään Yhtäköyttä-periaatteita. Esimerkiksi avoimen arvioinnin metodia on hyödynnetty jo useammassakin hankkeessa.

Yhtäköyttä-hankeen loppuraportti on ladattavissa valtioneuvoston Tietokäyttöön.fi-sivuilta.