Mahdollisuuksien meri -selvityksessä tarkasteltiin Suomen meriklusterin nykyisiä ja tulevia koulutustarpeita tutustumalla aihepiiriin liittyviin keskeisiin strategioihin, aiempiin koulutustarveselvityksiin sekä keräämällä laaja haastatteluaineisto meriklusterin toimijoilta. Tässä selvityksessä Suomen meriklusterilla tarkoitetaan merellisistä elinkeinoista koostuvaa kokonaisuutta, johon kuuluvat meriteollisuuteen, merenkulkuun ja satamatoimintoihin liittyvät yksityisen ja myös julkisen sektorin toimialat sekä näitä läheisesti palveleva yritystoiminta. Selvityksessä meriklusterin ulkopuolelle rajattiin muun muassa merellisten luonnonvaroja hyödyntävä liiketoiminta (biotalous, kalastus, kalankasvatus),  merellinen energiantuotanto sekä merellinen matkailuliiketoiminta.

Selvityksessä pyrittiin tarkastelemaan eri toimialoja tasavertaisesti, jotta voitaisiin saavuttaa näkökulmia, kuinka kehittää Suomen meriklusteria kokonaisvaltaisesti. Aiemmissa selvityksissä tarkastelu on tehty yksittäisten toimialojen tai koulutusalojen kautta. Tarkastelemalla vain osakokonaisuuksien unohtuu kuitenkin helposti, että meriklusterin toimijoilla on yhteisiä haasteita ja tarpeita. Samoin unohtuu, että näihin voidaan usein vastata toimiala- ja koulutusalarajoja ylittämällä ja toimijoiden keskeistä yhteistyötä lisäämällä.

Aineiston pohjalta nousi esille viisi Suomen meriklusteria läpileikkaavaa osaamistarvetta (Monialainen osaaminen ja oppiminen työssä, kansainvälisyys, kieli- ja kulttuuriosaaminen, merenkulkutalouden ja merisektorin kaupallinen osaaminen, merioikeuden osaaminen, digitalisaatio ja automaatio), joita raportissa käydään tarkemmin läpi. Lopuksi raportissa annetaa 23 suositusta Suomen meriklusterin kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.

Kaikki julkaisut →